Punto Scuola - Ostia
Via Dei Promontori 68
00122 Ostia Lido
Tel.065667219 - Fax
puntoscuola2002@libero.it
Punto Scuola - Ostia